За НПО „Сдружение Азбукари“
Основните цели и дейности на организацията са да обединява творческия,
интелектуален и духовен потенциал и идейни стремления на членовете на
Сдружението в непосредствено взаимодействие с държавни, европейски и
общински структури и тези на гражданското общество.
„Сдружение Азбукари“ съдейства за:
- създаване на благоприятни индивидуални и обществени условия за развитие
и утвърждаване на ценностите в българското гражданско общество, чрез
пълноценно физическо, духовно и културно развитие и подобряване
качеството на живот, образование, личностната и социална реализация на
всички хора от различни възрастови групи;
- създаване на благоприятни условия за интеграция на хора в неравностойно
положение от всички възрастови групи, както и интеграция на децата в
неравностойно положение;
- подпомагане на социално слабите, хората с увреждания и нуждаещите се от
грижи;
Дейността на сдружението е изцяло съобразена с Националната стратегия за
социална интеграция на хората с увреждания. Мисията на сдружението е да
осигурява възможност на хората от уязвимите групи да участват равноправно
в дейности за активно социализиране, да съдейства за развитие на потенциала
им, да насърчава тяхното обучение, за да бъдат приети от обществото като
пълноценни личности.
„Сдружение Азбукари“ организира и провежда успешно голям брой и
разнообразни като обхват и мащаб инициативи, в това число информационни
кампании и проекти, насочени към специфични целеви групи - представители
на социални групи в риск, хора с увреждания и др.
Още от своето създаване дейността на сдружението е насочена изцяло към
подкрепа и развитие на социалното предприемачество и подпомагане на
уязвими групи хора. Даден е ход на инициативата "Академия за
толерантност", чрез която да се подпомогне процесът на интеграцията на хора
в неравностойно положение и от различните етнически групи. Целта на
организацията е да бъдат приложени модерни подходи за възприемане на
индивидуалната и груповата културна идентичност. Стремежът е чрез


различни по вид занимания и обучения участниците да надграждат и
подобряват общуването помежду си, разбиранията, интересите, както и да им
се помогне в успешното реализиране на пазара на труда и оставане в
продължителна заетост.
За успешната реализация на своите инициативи сдружението е развило и
поддържа отлични партньорски отношения както с представители на частния
сектор - от големи компании до малки семейни фирми, физически лица и
членове, така и с общини и други представители на публичния сектор -
държавни институции, агенции и др.
За Специализираната дигитална онлайн платформа, изцяло насочена в
помощ на хора от уязвими групи
Според Стандартните правила на ООН, хората с увреждания имат право да
живеят и да се реализират в собствените си общности. Те трябва да получават
необходимата помощ и подкрепа в обичайна среда и в институциите за
обучение, здравеопазване, заетост и социално обслужване.
На хората с увреждания трябва да се даде възможност да упражняват
човешките си права, и по-специално в областта на трудовата заетост трябва да
им се осигуряват равни шансове за продуктивна и доходна работа.
Според чл. 48 от Конституцията на Република България гражданите имат
право на труд и държавата се грижи за създаване на условия за осъществяване
на това право.
Обществената действителност в България обаче доказа неспособността на
държавните органи и институции за справяне с всички възникнали социални
проблеми и трудности. Така се породи необходимостта от създаване и
функциониране на различни структури и организации извън
правителствените, които да подпомагат държавата при разрешаването на
проблемите в тази насока и за справяне със ситуацията.
С редица свои програми държавните органи се опитват да стимулират
повишаването на квалификациите и възможностите за хората с увреждания,
но към този момент този процес остава едностранен.
С изграждането на тази онлайн платформа „Сдружение Азбукари“ предоставя
лесен и надежден достъп на бизнеса в България до наемането на хора в


неравностойно положение, като сам прецени, от базата данни на платформата,
кой ще бъде най-подходящият кандидат за позицията, която предлага.
От друга страна платформата съдейства да се повишат уменията и
увереността на хората с увреждания, като ги поставя реално в условията на
конкурентна среда в своята си социална група. Позволява им сами да
ориентират себе си към бизнес средата в България и им дава стимул да
повишат квалификацията си. Учи ги да рекламират себе си и уменията си и да
придобият реалистична оценка за пазара на труда.
Амбицията на създателите е да се адаптира и приложи в България вече
доказано успешен световен опит в областта на социалната интеграция и
намаляване на нивото на безработица в една от най-уязвимите социални
групи.
Предоставя се и възможност за устойчива заетост на тази група на пазара на
труда. По този начин се предотвратява изпадането на хората с увреждания в
продължителна безработица, загубата на трудови умения и социалната
изолация. А работодателите са стимулирани да увеличат броя на хора от тази
социална група в екипите си.
Няколкото съществуващи до момента онлайн платформи с такава насоченост
не са достатъчно активни, инициативи почти липсват. Специализиран сайт за
търсене и предлагане на работа, достъпен за всички хора в неравностойно
положение е крайно необходим. Сайт, концентриран само в тази целева група.
Това, което някои хора от уязвимите групи не знаят, е, че Законът за хората с
увреждания (ЗХУ) ги закриля. Като мярка за подкрепата им, ЗХУ
регламентира задължение за работодателите да изпълняват квоти за
назначаване на хора с трайни увреждания.
Целта на ЗХУ е за значително повишаване на дела на хората с увреждания,
работещи на отворения пазар на труда. В Правилника за прилагане на Закона
за хората с увреждания (ППЗХУ) са доразвити и задълженията на
работодателите, засягащи изпълнението на квоти за назначаване на хора с
трайни увреждания, прилагането на алтернативните мерки на заетост, реда за
освобождаване от квотите и заплащането на компенсационни вноски.
Според чл. 38, ал. 1 от ЗХУ, с цел гарантиране на заетостта на хората с трайни
увреждания в обичайна работна среда, работодателите се задължават да
назначават работници и служители с трайни увреждания съгласно квота,


както следва: работодатели с 50 до 99 работници и служители - едно лице с
трайни увреждания; работодатели със 100 и над 100 работници и служители -
две на сто от средносписъчния си състав.
Хората с увреждания трябва да знаят своите права и да са по-активни. Често
работодатели търсят такива кандидати с определена квалификация, а няма
механизъм, по който едните и другите да се срещнат. Платформата дава бързо
решение на този проблем.
Тя осигурява консултанти и на хората с увреждания, и на работодателите.
Социалната мисия на платформата е не само да подпомогне хората от
уязвимите групи, но и да повдигне имиджа на фирмите, като те се включат в
почетния списък на компаниите с корпоративна социална отговорност.
Намеренията на екипа са ръководителите на компаниите да се убедят колко е
важно за техния имидж те самите да бъдат активни в търсенето на
квалифицирани служители с увреждания. Сред хората от уязвимите групи
има такива, които биха създали добавена стойност в определена структура на
една фирма.
Работодателите трябва да осъзнаят, че не им е по-изгодно да плащат
компенсационна вноска за това, че не са наели лица с увреждания. По-
изгодно е да наемат висококвалифицирани хора с увреждания, благодарение
на които се да се покачат оборотът и печалбата на фирмата им. На хората с
увреждания пък се осигурява работа според квалификацията им. В това е
основната цел и мисия на платформата като иновативен динамичен социален
медиатор.