Избройте своите лични данни като име, възраст, образование.
Най-важно място отделете на своите допълнителни квалификации, всякакви курсове или умения, които биха насочили вниманието на евентуален бъдещ работодател към вас и ще ви представят с най-добрите ви качества.
Избройте предишните си работни места и стаж.
Изведете своите умения и адаптивност на преден план.
Приспособете своята автобиография по най-добрият начин спрямо сектора, в който желаете да бъдете нает и изведете и избройте всички свързани с това умения изчерпателно, това е от решаващо значение.
Опишете възможностите си за работа и необходимата работна среда за вас.
Бъдете открити и опишете спокойно своите нужди и специфични потребности.