ОБЩИ УСЛОВИЯ НА НПО „Сдружение Азбукари „
ВНИМАНИЕ! Внимателно прочетете тези условия, преди да използвате този уеб сайт. Ако
използвате този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с тези условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ
тези условия, не използвайте този уеб сайт!
Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между НПО „Сдружение Азбукари„  
(наричан по-долу https:// http://jobstarget.bg) от една страна и Потребителите на електронни
(Интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн http://jobstarget.bg и поддомейните му
(наричани за краткост Сайт), както и отношенията със същите, когато използват информационните
и търговски услуги, предлагани от НПО „Сдружение Азбукари„ (наричани за краткост Услуги).
Тези условия обвързват всички потребители. С натискането на всеки един обект, линк или бутон,
разположени на страниците на https:// http://jobstarget.bg (с изключение на линка към
настоящите Общи условия) Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва
настоящите Общи условия.
ИДЕНТИФИКАЦИЯ
Чл. 1 (1) НПО „Сдружение Азбукари„ идентифицира Потребителите на сайта чрез съхранение на
лог-файлове на сървъра на https://azbukari.shop и на IP адреса на Потребителя.
(2) НПО „Сдружение Азбукари„ има право да събира и използва информация относно
Потребителите след извършената от тях идентификация. Информацията, чрез която лицето може
да бъде идентифицирано, може да включва име, фамилия, дата на раждане, пол, адрес, телефон,
както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при идентификацията.
Информацията включва и всяка друга, която Потребителят въвежда, използва или предоставя при
ползване на Услугите, предоставяни от НПО „Сдружение Азбукари„
Чл. 2 (1) НПО „Сдружение Азбукари„ полага дължимата грижа и отговаря за защита на
информацията за Потребителя, станала му известна по повод на идентификацията – предмет на
настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или
злоумишлени действия на трети лица.
(2). В идентификационната форма, попълвана от Потребителя НПО „Сдружение Азбукари„
обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците
от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия
Потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.
Чл. 3 (1) НПО „Сдружение Азбукари„ събира и използва информацията по чл. 2 за целите,
предвидени в настоящите Общи условия, както и за предлагане на нови стоки и/или услуги на
Потребителя (безплатни или платени). Описаните цели, за които се използва информацията, не са
изчерпателно изброени и не пораждат задължения за НПО „Сдружение Азбукари„.
(2) С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява с обработването на
личните му данни за целите на директния маркетинг.

Чл. 4 (1) Потребителят може да се идентифицира като попълни съответната електронна форма за
идентификация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на сайта на НПО „Сдружение
Азбукари„, да изрази съгласие с настоящите Общи условия и да декларира, че е правоспособен.
(2) При идентификацията Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за
електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите
Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Със записването му на съответен носител в
сървъра на НПО „Сдружение Азбукари„, чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически
начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива
качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон. НПО „Сдружение
Азбукари„може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Потребителя, както и
всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на
електронното му изявление за приемане на Общите условия в случай на възникване на правен
спор. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на сайта на НПО „Сдружение
Азбукари„ по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.
(3) При попълване на заявлението за идентификация Потребителят е длъжен да предостави пълни
и верни данни относно самоличността (за физическите лица), правния статут (за юридическите
лица) и другите изискуеми от електронната форма на НПО „Сдружение Азбукари„данни.
Потребителят декларира, че е съгласен да предостави така изискваните лични данни, при което
гарантира, че данните, които предоставя в процеса на идентификацията, са верни, пълни и точни.
В случай на предоставяне на неверни данни НПО „Сдружение Азбукари„има право да прекрати
или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите.
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Чл. 5 (1) Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени
на уебсайта НПО „Сдружение Азбукари„ (включително наличните бази данни), са обект на закрила
по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на НПО „Сдружение Азбукари„ или
на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на НПО „Сдружение Азбукари„ ,
и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.
(2) При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко
друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите НПО „Сдружение
Азбукари„ има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в
пълен размер.
(3) Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда,
променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните
ресурси, публикувани на уебсайта на НПО „Сдружение Азбукари„
ОРГАНИ РЕГУЛИРАЩИ ДЕЙНОСТТА
Чл. 6 Органите, регулиращи дейността НПО „Сдружение Азбукари„ , са Комисия за защита на
потребителя (КЗП) и Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), със следните координати:
За КЗП:
 Уебсайт: https://kzp.bg/kontakti

 тел: 0700 111 22
 email: info@kzp.bg
 адрес: гр. София, пл. Славейков, №4А, ет. 3, 4 и 6
За КЗЛД:
 Уебсайт: https://www.cpdp.bg/
 тел: 02/91-53-518
 email: kzld@cpdp.bg
 адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
СПАСИТЕЛНА КЛАУЗА
Чл. 7 Страните декларират, че в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се
окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на
други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на
закона или установената практика.
ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
Чл. 8 (1 НПО „Сдружение Азбукари„ се задължава да уведоми Потребителите за всяко изменение
в настоящите общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на
посочения от Потребителя имейл адрес.
(2) Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Потребителят има право да се откаже от
договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това
си право, Потребителят следва да уведоми НПО „Сдружение Азбукари„ в срок от един месец от
получаването на съобщението по предходната алинея.